Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a o nosení znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách -(Novelizované znenie)

27. srpna 2006 v 17:46 | H.a.c.ker |  Informácie
Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a o nosení znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách -(Novelizované znenie)
I.
Zásady povyšovania
Priznanie a povyšovanie do požiarnických hodností Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa riadi podľa týchto zásad:
1) V Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je zavedené hodnostné označenie, ktoré členovia a funkcionári DPO SR nosia na náramenníkoch pracovnej, vychádzkovej i slávnostnej rovnošaty a polokošeliach.
2) Požiarnickú hodnosť DPO môžu tiež používať členovia obecných a závodných dobrovoľných požiarnych zborov, pracovníci závodných požiarnych útvarov a príslušníci Hasičského a záchranného zboru ak sú členmi DPO SR.
3) Požiarnická hodnosť v DPO SR je výrazom odborno-technickej a morálnej vyspelosti, aktívnej činnosti, skúseností a schopností každého jednotlivca plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a zo Stanov DPO SR.
4) Pre získanie požiarnickej hodnosti DPO SR je rozhodujúce:
a) aktívna činnosť člena a funkcionára DPO SR vyjadrená v rokoch,
b) absolvovanie odborného výcviku, funkcionárskeho školenia na úrovni okresu (základné školenie a IMZ) v OŠ DPO (odborné kurzy vytipovaných odborností),
c) absolvovanie odborných kurzov, strednej a vysokej školy PO,
d) úroveň všeobecného vzdelania (základné, stredné a vysokoškolské),
e) splnenie podmienok pre získanie odznaku odbornosti I.-III. stupňa.
5) Požiarnické hodnosti v DPO sú rozdelené do nasledovných skupín:
a) skupina výkonných požiarnikov - požiarnik, starší požiarnik, vrchný požiarnik, rotník a nadrotník,
b) skupina zbormajstrov - mladší zbormajster, zbormajster, starší zbormajster a nadzbormajster,
c) skupina technikov - mladší technik, technik, starší technik a vrchný technik,
d) skupina inšpektorov - mladší inšpektor, inšpektor, starší inšpektor, vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor.
Požiarnické hodnosti DPO majú celkom 19 stupňov.
6) Popis vizuálneho označenia v DPO SR:
a) výkonní požiarnici - strieborné rozety priemeru 14 mm,
b) zbormajstri - strieborné rozety priemeru 14 mm, strieborná lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou,
c) technici - zlaté rozety priemeru 18 mm,
d) inšpektori - zlaté rozety priemeru 18 mm, zlatá lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou (mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor), vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor - zlaté rozety priemeru 22 mm, dvojitá zlatá lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou.
7) Členovia a funkcionári sú povinní nosiť dosiahnutú hodnosť a pri služobnom styku sa vzájomne touto hodnosťou oslovovať (napr. pán starší technik a pod.).
8) Povyšovanie je vykonávané na základe hodnotenia dosiahnutých výsledkov za uplynulý výcvikový rok v dvoch termínoch (I. a IV. štvrťrok). Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané nezávisle od týchto termínov.
9) Každé povýšenie musí byť zaznamenané do osobnej karty vedenej na všetkých stupňoch organizačnej výstavby DPO SR a do členského preukazu.
10) Predkladanie návrhov na priznanie a povýšenie do hodnosti.
a) Návrhy do hodnosti v skupine výkonných požiarnikov spracuje veliteľ DPZ, prerokuje výbor DPZ a povýšenie vyhlasuje rozkazom veliteľ DPZ spravidla pri výročnom valnom zhromaždení alebo inej vhodnej príležitosti.
b) Návrhy do hodností v skupine zbormajstrov spracúva výbor DPZ a predkladá ich príslušnému OV DPO. Po prerokovaní návrhov v príslušnom výcvikovom štábe predsedníctvo OV DPO rozhodne o povýšení.
c) Návrhy v skupine zbormajstrov, technikov a inšpektorov musia byť predložené príslušnému OV DPO SR najneskôr do konca januára (I. termín) a do konca augusta (II. termín) v príslušnom kalendárnom roku.
11) Návrhy do hodností technikov a inšpektorov predkladá OV DPO na Sekretariát DPO SR v termínoch do konca februára (I. termín) a do konca septembra (II.termín) príslušného kalendárneho roka. Po prerokovaní v republikovom výcvikovom štábe DPO SR o ná- vrhoch rozhodne Prezídium DPO SR.
12) Prezídium DPO SR písomne informuje o povýšení príslušný OV DPO. Ten zabezpečí vyrozumenie DPZ a členov, ktorých sa povýšenie dotýka. Rovnako postupuje OV DPO vo vzťahu k PZ a členom pri povyšovaní v skupine zbormajstrov.
13) Veliteľ OŠ DPO povyšuje absolventov odborných kurzov podľa ustanovenia v bode 4 b) do hodnosti mladšieho zbormajstra. Ak absolvent túto hodnosť už dosiahol, povýši ho o jeden stupeň k dosiahnutej hodnosti, avšak najviac do hodnosti mladšieho technika. Absolventi diaľkového štúdia OŠ DPO a strednej školy PO sú povyšovaní podľa prospechu do hodnosti mladší technik a technik.
14) Absolventi vysokej školy požiarnej ochrany a absolventi vysokej školy všeobecného zamerania, ktorí absolvovali diaľkové štúdium v OŠ alebo v strednej škole PO sú povýšení do hodnosti starší technik. V týchto prípadoch musí byť splnená podmienka aktívnej činnosti v PO najmenej 5 rokov. Absolventi vysokých škôl všeobecného zamerania po absolvovaní odborného kurzu sú povýšení do hodnosti technik.
15) Príslušníkom a pracovníkom PO môže byť priznaná hodnosť vizuálne podobná ako je jeho vojenská hodnosť alebo hodnosť príslušníka profesionálnej požiarnej ochrany (príklad rotný až nadpráporčík - rotník až nadzbormajster a pod.). Podmienkou pre priznanie tejto hodnosti je najmenej 5-ročné aktívne členstvo v DPO SR.
16) Priznaná hodnosť má trvalý charakter, bez ohľadu na vykonávanú funkciu v orgánoch DPO SR a každý člen má právo túto hodnosť nosiť na rovnošate.
17) Ak sa člen alebo funkcionár DPO SR dopustí činu nezlučiteľného so Stanovami DPO SR, môže byť hodnosť znížená alebo odobratá v týchto prípadoch:
a) pri odsúdení člena alebo funkcionára DPO SR za závažný trestný čin po právoplatnosti rozsudku a pri preukázanom poškodení dobrého mena DPO SR,
b) pri zrušení členstva a vylúčení z radov DPO SR.
18) O odobratí alebo znížení hodnosti podľa ustanovenia odseku 17) rozhoduje ten orgán, ktorý hodnosť priznal, na návrh DPZ alebo príslušného OV DPO SR.
19) V záujme dobrého mena a reprezentácie DPO SR navonok, môže byť hodnosť prepožičaná na dobu vykonávania funkcie v orgánoch DPO SR tým funkcionárom, ktorí túto hodnosť predpí-saným spôsobom nedosiahli. Prepožičanie môže byť vykonané v týchto funkciách:
a) prezident DPO SR - hlavný inšpektor
b) generálny sekretár - generálny inšpektor
c) viceprezident a predseda RKRK - vrchný inšpektor
d) predseda KV DPO - inšpektor - starší inšpektor
e) predseda OV DPO - ml. inšpektor - inšpektor
f) podpredseda OV DPO - vrchný technik - ml. inšpektor
g) okrskový inštruktor a veliteľ - nadzbormajster
h) podpredseda a veliteľ DPZ - zbormajster
ch) podpredseda DPZ - ml. zbormajster
i) veliteľ PD - rotník
20) Hodnosť môže byť prepožičaná i pracovníkom Sekretariátu DPO SR, OŠ DPO SR, OV i KV DPO, ktorí nespĺňajú podmienky pre jej priznanie nasledovne:
a) veliteľ OŠ DPO SR a vedúci Sekretariátu DPO SR - inšpektor - vrchný inšpektor
b) podpredseda OV DPO, samostatný odborný referent Sekretariátu DPO SR, zástupca veliteľa OŠ DPO - vrchný technik
c) inštruktor OŠ DPO, tajomník OV DPO - starší technik
Ak je u prepožičaných hodností uvedené rozpätie o navrhnutej hodnosti, rozhoduje úroveň všeobecného vzdelania a predchádzajúca aktivita v DPO SR.
21) O prepožičaní hodností pre funkcionárov OV DPO rozhoduje na návrh príslušného predsedníctva OV DPO po zohľadnení organizačných, odborných kritérií a vzdelania navrhovaného Prezídium DPO SR. Podobne sa postupuje pri prepožičaní hodností pracovníkom OV DPO, OŠ DPO a Sekretariátu DPO SR. Za rovnakých podmienok rozhoduje predsedníctvo OV DPO o prepožičaní hodností funkcionárom okrskov a DPZ.
22) Funkcionári a pracovníci DPO SR v prepožičanej hodnosti nie sú povyšovaní. Ich povýšenie sa vykonáva len na úrovni priznanej hodnosti. Po ukončení doby vykonávania funkcie, pre ktorú im bola hodnosť prepožičaná, nie sú oprávnení ju ďalej nosiť. V prípade, že funkcionár vykonával funkciu dve volebné obdobia, môže mu byť prepožičaná hodnosť na návrh príslušného OV DPO priznaná bez nároku na povýšenie.
23) Zásady pre povyšovanie:
A) Každý požiarnik, člen DPO SR starší ako 18 rokov, má základnú hodnosť požiarnik. Ďalšie povyšovanie sa vykonáva podľa týchto zásad:
B) Starší požiarnik
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR,
b) po jednom roku aktívnej činnosti, ak splnil podmienky udelenia odznaku odbornosti III. stupňa,
c) po jednom roku aktívnej činnosti, ak predtým pracoval najmenej 2 roky v požiarnickom doraste.
C) Vrchný požiarnik
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho požiarnika,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti staršieho požiarnika, ak získal odznak odbornosti III. stupňa,
c) po úspešnom absolvovaní základného školenia na úrovni okresu, predpísaného pre jednotlivé odbornosti funkcionárov DPZ.
D) Rotník
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného požiarnika,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti vrchného požiarnika, ak získal odznak odbornosti III. stupňa, v hodnote- nom období,
E) Nadrotník
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti rotníka,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti rotníka, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období,
F) Mladší zbormajster
a) po dvoch rokoch v hodnosti nadrotníka s podmienkou, že povyšovaný je nositeľom odznaku odbornosti III. stupňa,
b) po absolvovaní odborného kurzu v OŠ DPO SR s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
c) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka, ak splnil podmienky odznaku odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období,
d) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka bez splnenia podmienok b) a c).
G) Zbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období.
H) Starší zbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období.
CH) Nadzbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období.
I) Mladší technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra, ak je nositeľom odznaku odbornosti II. stupňa,
b) po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR, ak má úplné stredoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz v OŠ DPO,
c) po ôsmich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR, ak má stredoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz v OŠ DPO,
d) po absolvovaní diaľkového štúdia OŠ DPO s prospechom "dobrý",
e) po šiestich rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra bez splnenia podmienok a) až d).
J) Technik
a) po absolvovaní diaľkového štúdia v OŠ DPO s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
b) po absolvovaní strednej školy PO s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
c) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
d) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika,
e) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak má vysokoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz PO.
K) Starší technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika,
b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
c) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak má vysokoškolské vzdelanie všeobecného smeru doplnené absolvovaním diaľkového štúdia v OŠ DPO,
d) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak absolvoval vysokoškolské vzdelanie so zameraním na požiarnu ochranu.
L) Vrchný technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika,
b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
M) Mladší inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika, ak získal odznak odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
N) Inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
O) Starší inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
P) Vrchný inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
R) Generálny inšpektor - prepožičaná hodnosť pre generálneho sekretára DPO SR
S) Hlavný inšpektor - prepožičaná hodnosť pre prezidenta DPO SR
24) Hodnosti starší inšpektor a vrchný inšpektor sú výberové. O povýšení do týchto hodností po dôslednom zvážení splnenia podmienok aktivity rozhodne Prezídium DPO SR.
25) Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané na návrh veliteľa DPZ, výboru DPZ, OV DPO, príslušných výcvikových štábov alebo Prezídia DPO SR, najmä v týchto prípadoch:
a) za hrdinstvo a obetavú prácu pri lividácii požiarov, ekologických havárií, povodní a iných živelných pohrôm,
b) za vynikajúce výsledky pri reprezentácii DPO SR v republikových a medzinárodných súťažiach CTIF,
c) za vynikajúce plnenie úloh DPO republikového významu.
Prezident DPO SR môže vykonať mimoriadné povýšenie v prípadoch bodov a), b) a c) o jeden stupeň, o čom informuje pri najbližšom zasadaní Prezídium a jeho prostredníctvom Sekretariát DPO SR, ktorý mimoriadne povýšenie zaeviduje a informuje príslušný OV DPO.
26) Mimoriadne povýšenie vykonáva Prezídium DPO SR v skupine technikov a inšpektorov, predsedníctvo OV DPO v skupine zbormajstrov po prerokovaní v príslušnom výcvikovom štábe a veliteľ DPZ v skupine výkonných požiarnikov po prerokovaní vo výbore DPZ.
27) Ak DPZ na úrovni obce alebo podniku bezdôvodne nenastúpi k likvidácii požiaru alebo inej živelnej pohromy vo svojom hasebnom obvode, sú jeho členovia na príslušný výcvikový rok vylúčení z povyšovania.
28) Hodnotenie aktivity podľa skupín hodností.
Hodnotenie vypracuje ten orgán DPO SR, ktorý predkladá návrhy na povýšenie. Navrhovaný musí spĺňať najmenej dve podmienky aktivity pre určenú skupinu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Ste členom DHZ?

Ano 78.3% (72)
Nie 21.7% (20)

Komentáře

1 peto peto | 27. srpna 2006 v 18:41 | Reagovat

riadne suche vsetko stiahnute z DOPSR a farba stranky taka ista ako ma  www.MS-BOSS.blog.cz

2 hacker hacker | 29. srpna 2006 v 17:47 | Reagovat

bojko ked tu pises tak sa aspon nepodpisuj peto

3 juri juri | 9. prosince 2008 v 21:36 | Reagovat

no mohli by ste to pisat trocha inou farbou lebo na tich plamenoch sa to neda az tak dobre precitat dik

4 Larrycyday Larrycyday | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 22:12 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

5 Caseyododo Caseyododo | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 14:02 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here...</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama